Rada Nadzorcza

Rada Nadzorcza Spółdzielni sprawuje kontrolę i nadzór nad działalnością Spółdzielni. Do zakresu działania Rady Nadzorczej należy:

1) uchwalanie planów gospodarczo – finansowych, planów remontów Spółdzielni, programów budownictwa mieszkaniowego, planów rzeczowo ? finansowych inwestycji mieszkaniowych i nie mieszkaniowych, programów działalności społecznej i kulturalnej, 

2) nadzór i kontrola działalności Spółdzielni, poprzez:

a) badanie okresowych sprawozdań oraz sprawozdań finansowych,

b) dokonywanie okresowych ocen wykonania przez Spółdzielnię jej zadań gospodarczych, ze szczególnym uwzględnieniem przestrzegania przez Spółdzielnię praw jej członków,

c) przeprowadzanie kontroli nad sposobem załatwiania przez Zarząd wniosków organów Spółdzielni i jej członków.

3) wybór podmiotu uprawnionego do zbadania sprawozdania finansowego Spółdzielni,

4) podejmowanie uchwał w sprawie nabycia i obciążenia nieruchomości oraz nabycia zakładu lub innej jednostki organizacyjnej,

5) podejmowanie uchwał w sprawie przejmowania w administrację domów nie stanowiących własności Spółdzielni,

6) podejmowanie uchwał w sprawie zabezpieczenia kredytu w formie hipoteki na nieruchomości, dla potrzeb której przeznaczone będą środki finansowe pochodzące z tego kredytu, po uzyskaniu pisemnej zgody większości członków Spółdzielni, których prawa do lokali związane są z tą nieruchomością,

7) podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do innych organizacji społecznych oraz występowania z nich,

8) wybór i odwołanie członków Zarządu, w tym Prezesa i jego Zastępcy,

9) zatwierdzanie struktury organizacyjnej,

10) rozpatrywanie odwołań od uchwał i decyzji Zarządu oraz skarg na działalność Zarządu,

11) składanie Walnemu Zgromadzeniu sprawozdań zawierających w szczególności wyniki przeprowadzonych kontroli i ocenę sprawozdania finansowego,

12) podejmowanie uchwał w sprawach czynności prawnych dokonywanych pomiędzy Spółdzielnią a członkiem Zarządu oraz reprezentowanie Spółdzielni przy tych czynnościach. Do reprezentowania Spółdzielni wystarczy dwóch członków Rady Nadzorczej przez nią upoważnionych,

13) uchwalanie zasad gospodarki finansowej Spółdzielni,

14) uchwalanie zasad ustalania opłat za używanie lokali,

15) uchwalanie zmian wysokości opłat z tytułu używania lokali,

16) uchwalanie regulaminu przyjmowania członków, ustanawiania praw do lokali w budynkach będących własnością lub współwłasnością Spółdzielni,

17) uchwalanie regulaminu przetargów na zbywanie praw do lokali,

18) uchwalanie założeń organizacyjno ? finansowych inwestycji, zasad rozliczania kosztów inwestycji i ustalania wartości początkowej lokali,

19) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów gospodarki zasobami mieszkaniowymi i ustalania opłat za używanie lokali,

20) uchwalanie regulaminu używania lokali, porządku domowego i współżycia mieszkańców,

21) uchwalanie regulaminu rozliczania kosztów dostawy ciepła do lokali oraz pobierania opłat za centralne ogrzewanie i podgrzanie wody,

22) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych i lokali o innym przeznaczeniu,

23) uchwalanie regulaminu wynajmu lokali mieszkalnych w budynku o specjalnym przeznaczeniu – w Domu Spokojnej Starości,

24) uchwalanie regulaminu określającego obowiązki Spółdzielni i członków w zakresie napraw wewnątrz lokali oraz zasad rozliczeń Spółdzielni z członkami zwalniającymi lokale,

25) uchwalanie regulaminu zlecania dostaw i usług obcym wykonawcom,

26) uchwalanie regulaminu Zarządu,

27) uchwalanie regulaminu Komisji Rady,

28) upoważnienie Zarządu do zaciągania kredytów bankowych i innych zobowiązań w zakresie najwyższej sumy zobowiązań, określonej przez Walne Zgromadzenie,

29) podział mandatów do Rady Nadzorczej na poszczególne osiedla spółdzielcze oraz podział mandatów zastępców członów Rady Nadzorczej.

 

ikona_pdf

Skład Rady Nadzorczej S.M. BUDOWLANI w Radomiu

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S.M. „Budowlani” w Radomiu na Walne Zgromadzenie w 2024 r.

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S.M.„Budowlani” w Radomiu na Walne Zgromadzenie w 2023 r.

ikona_pdf

Sprawozdanie z działalności Rady Nadzorczej S.M.„Budowlani” w Radomiu na Walne Zgromadzenie w 2022 r.