RODO

INFORMACJA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ „BUDOWLANI”

 

Na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych (zwanym dalej w treści niniejszego dokumentu ?RODO?) oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE. L Nr 119).

 

Zgodnie z art. 13 informuję, że:

Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Spółdzielnia Mieszkaniowa „Budowlani” z siedzibą w Radomiu, ul. Planty 15, 26-600 Radom, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m. st. Warszawy w Warszawie, XIV Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000175687, NIP: 796-010-60-20, REGON: 000485210.

Kontakt z Administratorem danych osobowych: ul. Planty 15, 26-600 Radom, tel. 48 362 18 10 / 48 362 24 85, tel/fax 48 362 26 19 adres e-mail: iod@smbudowlani.radom.pl

Cel przetwarzania danych i podstawy prawne:

Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są w celu realizacji zadań, obowiązków i uprawnień określonych w Statucie i Regulaminach Spółdzielni oraz powszechnie obowiązujących przepisach prawa, związanych z zarządzaniem i administrowaniem nieruchomościami.

Spółdzielnia może powierzyć przetwarzanie danych osobowych swoim zaufanym kontrahentom, to jest podmiotom świadczącym na jej rzecz różnego rodzaju usługi jak np remontowo-budowlanye; bieżącego usuwania awarii i serwisu; usługi w zakresie zapewnienia bezpieczeństwa i ochrony osób fizycznych i mienia; usługi techniczno-informatyczne i analityczne. Administrator będzie również udostępniać dane osobowe podmiotom uprawnionym do ich uzyskania na podstawie obowiązujących przepisów prawa, takim jak sądy, komornicy lub policja, o ile spełnione zostaną przesłanki do takiego udostępnienia.

Jednocześnie Spółdzielnia nie ma zamiaru przekazywania danych osobowych do jakichkolwiek odbiorców w państwie trzecim lub organizacji międzynarodowej.

Podstawy prawne:

 • 6 ust. 1 lit. c RODO ? przetwarzanie jest niezbędne do wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych,
 • 6 ust. 1 lit. b RODO ? przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest osoba, której dane dotyczą lub do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 • 6 ust. 1 lit. d RODO ? przetwarzanie jest niezbędne do ochrony żywotnych interesów osoby, której dane dotyczą, lub innej osoby fizycznej,
 • 6 ust. 1 lit. f RODO ? przetwarzanie jest niezbędne do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora lub przez stronę trzecią, za wyjątkiem sytuacji, w których nadrzędny charakter wobec tych interesów mają interesy lub podstawowe prawa i wolności osoby, której dane dotyczą, wymagające ochrony danych osobowych, w szczególności gdy osoba, której dane dotyczą jest dzieckiem,
 • Ustawa z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych U. 2001 Nr 4 poz. 27 z późn. zm.,
 • Ustawa z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze U. 1982 Nr 30 poz. 210 z późn. zm.,
 • Ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności lokali U. 1994 Nr 85 poz. 388 z późn. zm.
 • Statut Spółdzielni Mieszkaniowej „Budowlani” w Radomiu.

 

Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą wyłącznie podmioty uprawnione do uzyskania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.

Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez czas wypełniania obowiązków prawnych ciążących na Spółdzielni. Będą one przetwarzane również przez czas trwania prawnie uzasadnionego interesu realizowanego przez Administratora lub stronę trzecią, a w przypadku ustalenia, dochodzenia i obrony przed roszczeniami przez okres wynikający z biegu ogólnych terminów przedawnienia roszczeń, chyba że obowiązujące przepisy prawa wymagają ich dłuższego przechowywani

 

W związku z przetwarzaniem przez Spółdzielnię Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu:

 • prawo dostępu do danych osobowych,
 • prawo do sprostowania danych osobowych,
 • prawo usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych (chyba, że przepisy prawa stanowią inaczej),
 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych,
 • prawo przenoszenia danych.

 

Przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się ochroną danych osobowych, w przypadku naruszenia przepisów RODO dotyczących przetwarzania danych osobowych.

 

W przypadku przetwarzania danych na podstawie zgody, ma Pan/Pani prawo do jej cofnięcia w dowolnym momencie, jednak bez wpływu na zgodność przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

 

Podanie danych jest wymogiem ustawowym, wynika ze Statutu Spółdzielni, Ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o spółdzielniach mieszkaniowych, Ustawy z dnia 16 września 1982 r. Prawo spółdzielcze oraz innych przepisów szczególnych. Osoba, której dane dotyczą jest zobowiązana do ich podania. Konsekwencją nie podania danych jest brak możliwości realizacji przez administratora zadań ustawowych.

Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.