Walne Zgromadzenie

WALNE ZGROMADZENIE  jest najwyższym organem Spółdzielni. Do wyłącznej właściwości Walnego Zgromadzenia, należy:

 1. uchwalenie kierunku rozwoju działalności gospodarczej oraz społecznej i kulturalnej Spółdzielni,
 2. rozpatrywanie sprawozdań Rady Nadzorczej, zatwierdzanie sprawozdań rocznych
  i sprawozdań finansowych oraz podejmowanie uchwał co do wniosków członków Spółdzielni, Rady Nadzorczej lub Zarządu w tych sprawach,
 3. udzielania absolutorium członkom Zarządu,
 4. rozpatrywanie wniosków wynikających z przedstawionego protokołu polustracyjnego z działalności Spółdzielni oraz podejmowanie uchwał w tym zakresie,
 5. podejmowanie uchwał w przedmiocie podziału nadwyżki bilansowej lub sposobu pokrycia strat,
 6. podejmowanie uchwał w sprawie zbycia nieruchomości, zbycia zakładu lub innej wyodrębnionej jednostki organizacyjnej,
 7. podejmowanie uchwał w sprawie połączenia się Spółdzielni, jej podziału
  i likwidacji, a także przyłączenia jej jednostek organizacyjnych do innej Spółdzielni,
 8. podejmowanie uchwał w sprawie przystępowania do innych organizacji gospodarczych oraz występowania z nich,
 9. oznaczenie najwyższej sumy zobowiązań, jaką Spółdzielnia może zaciągnąć,
 10. rozpatrywanie w postępowaniu wewnątrz spółdzielczym odwołań od uchwał Rady Nadzorczej podjętych w pierwszej instancji,
 11. uchwalenie Statutu oraz zmian w Statucie Spółdzielni,
 12. podejmowanie uchwał w sprawie przystąpienia Spółdzielni do Związku lub wystąpienia z niego oraz upoważnienie Zarządu do podejmowania działań w tym zakresie,
 13.  wybór delegatów na Kongres Spółdzielczości oraz Zjazd Związku, w którym Spółdzielnia jest zrzeszona,
 14. wybór i odwołanie członków Rady Nadzorczej i zastępców członków Rady Nadzorczej,
 15. uchwalanie regulaminu Rady Nadzorczej,
 16. uchwalanie regulaminów obrad Walnego Zgromadzenia.