Zmiana właściciela lokalu  –  nabycie spadku po zmarłym/ej

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu na adres e-mail lub złożyć w biurze Spółdzielni ul. Planty 15 w Radomiu.

Do wniosku należy załączyć kserokopię Aktu Poświadczenia Dziedziczenia lub Postanowienia Sądu oraz kwestionariusz danych właścicieli.

O dokonanej zmianie w ewidencji Spółdzielni zostaną Państwo poinformowani pisemnie wraz z załączonym wydrukiem obowiązującej opłaty czynszowej za dany lokal i numerem konta bankowego, na który należy dokonywać opłat.

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących lokal należy zawiadomić o tym fakcie Spółdzielnię na stosownym wniosku dostępnym na stronie internetowej.

Członkostwo w Spółdzielnie powstaje z chwilą nabycia spółdzielczego własnościowego prawa w wyniku dziedziczenia. Zgodnie z art. 3 ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych członkiem spółdzielni może być jedna osoba lub małżonkowie. Gdy spadkobiercami są 2 osoby lub więcej, które nie są małżeństwem do wniosku należy dołączyć Oświadczenie o wyborze Członka Spółdzielni.

Załącznik:

Zmiana właściciela lokalu  –  nabycie spadku po zmarłym/ej