Zmiana właściciela lokalu – nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego

Wniosek można pobrać ze strony internetowej Spółdzielni, wypełnić w domu i własnoręcznie podpisany przesłać w formie skanu na adres e-mail lub złożyć w biurze Spółdzielni ul. Planty 15 w Radomiu.

Do wniosku należy załączyć kserokopię Aktu Notarialnego lub Postanowienia Sądu.

O dokonanej zmianie w ewidencji Spółdzielni zostaną Państwo poinformowani pisemnie wraz z załączonym wydrukiem obowiązującej opłaty czynszowej za dany lokal i numerem konta bankowego, na który należy dokonywać opłat.

W przypadku zmiany liczby osób zamieszkujących lokal należy zawiadomić o tym fakcie Spółdzielnie na stosownym wniosku dostępnym na stronie internetowej.

Członkiem Spółdzielni może być osoba, która nabyła prawo odrębnej własności. Członkostwo jest dobrowolne. W tym celu należy złożyć Druk o przyjęcie w poczet Członków Spółdzielni i Deklarację członkowską.

Załącznik:

Zmiana  właściciela  lokalu  –  nabycie prawa odrębnej własności lokalu mieszkalnego na podstawie Aktu Notarialnego lub Postanowienia Sądu